• info@projektant.si
  • +386 (0)41 940 439

Projektna dokumentacija za gradnjo

Nudimo izdelavo projektne dokumentacije za vse faze projektiranja ter celovito in usklajeno izdelavo vseh načrtov skladno z Zakonom o graditvi objektov ZGO-1 ( vodilna mapa, načrt arhitekture, načrt konstrukcij, načrt strojnih inštalacij, načrt električnih inštalacij, načrt zunanje ureditve, elaborat gradbene fizike, elaborat zvočne zaščite, elaborat ravnanja z gradbenimi odpadki ipd) :

  • Idejni projekt (IP): namenjen je predvsem investitorju. V idejnem projektu se izdela izris objekta, usklajen z željami in potrebami investitorja kot tudi z zahtevami prostorskega akta na območju predvidene gradnje. Definira se vse priključke na komunalno infrastrukturo.
  • Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD): namenjen je upravnem postopku pridobitve gradbenega dovoljenja. Pred vložitvijo na upravno dovoljenje se na dokumentacijo pridobijo tudi soglasja od vseh nosilcev urejanja prostora (komunalna infrastruktura ipd)
  • Projekt za izvedbo (PZI): namenjen je pridobivanju ponudb za izvedbo (popis gradbeno-obrtniških del) ter izbranemu izvajalcu gradnje. V projektu za izvedbo so izdelani vsi detajlni načrti in popisi materiala in del potrebni za kakovostno gradnjo objekta.
  • Projekt izvedenih del (PID): Namenjen je upravnemu postopku pridobitve uporabnega dovoljenja. Z pridobitvijo uporabnega dovoljenja je gradnja zaključena.

Če razmišljate o gradnji novega objekta, rekonstrukciji, dozidavi ali spremembi namembnosti obstoječega objekta nas kontaktirajte. V sodelovanju z vami bomo izdelali načrt za gradnjo, ki bo zadovoljeval vse vaše želje in potrebe. 

Projektant

[wpforms id=”1019″ title=”false” description=”false”]

Scroll to Top